SAVE THE DATE
9-10 grudnia 2019/ 9-10 December 2019

RE-Source Poland 2019
9 – 10 grudnia, Warszawa
Korporacyjne umowy na zakup energii – zrównoważona energia dla konkurencyjnego przemysłu

Polskie i międzynarodowe korporacje, deweloperzy OZE i decydenci wysokiego szczebla spotkają się na wiodącym wydarzeniu dotyczącym umów PPA w Polsce, aby się uczyć, nawiązywać kontakty i robić interesy. Podczas naszego wydarzenia dowiecie się Państwo:

  • jakie zmiany regulacyjne są niezbędne, aby móc wykorzystać ogromny, nieujarzmiony potencjał zakupów energii ze źródeł odnawialnych
  • jak najlepiej ukształtować swoją korporacyjną umowę PPA
  • czym jest umowa EFET i jakie jej niuanse mają kluczowe znaczenie dla obu stron umowy PPA

Będziecie Państwo mieli możliwość spotkania swoich potencjalnych partnerów biznesowych w zakresie umów PPA podczas sesji rozmów B2B RE-Source Poland Hub.

Polish and international corporations, RES developers and high-level decision makers will meet at the leading PPA event in Poland to learn, network and do business. During our event you will find out:

  • what regulatory changes are needed to exploit the huge, untapped potential of renewable energy purchases
  • how to best shape your corporate PPA
  • what the EFET agreement is and what its nuances are crucial for both parties to the PPA

You will have the opportunity to meet your potential business partners in the field of PPAs during the B2B RE-Source Poland Hub discussion session.